STANOVY

§1 Názov občianskeho združenia

Občianske združenie Antigona

(alebo OZ Antigona, Antigona, antigona)


§2 Sídlo združenia

Jána Švermu 25, 974 04 Banská Bystrica


§3 Ciele občianskeho združenia

3.1. OZ Antigona funguje v súlade s princípmi a hodnotami humanizmu a občianskej spoločnosti, a zasadzuje sa za dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv žien a mužov vo všetkých oblastiach.

3.2.  OZ Antigona aktívne presadzuje myšlienku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, a aktívne upozorňuje na oblasti, kde je pozorovateľná a preukázateľná nerovnosť, osobitne nerovnosť na základe pohlavia a rodu.

3.3. Cieľom OZ Antigona je realizácia aktivít zameraných na presadzovanie rovnosti príležitostí žien a mužov, presadzovanie a uplatňovanie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života spoločnosti, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie, predovšetkým na základe pohlavia a rodu, a to všetkými dostupnými prostriedkami:

- disemináciou informácií,  šírením osvety a aktívnym formovaním verejnej mienky

- výskumnou činnosťou

- preventívnou, vzdelávacou a poradenskou činnosťou

3.4. OZ Antigona sa zasadzuje za boj proti rodovo podmienenému násiliu, domácemu násiliu, a to predovšetkým vo vzťahu k ženám (tzv. násilie páchané na ženách) a deťom, a zasadzuje sa:

a) pôsobiť v oblasti prevencie násilia

b) upozorňovať na dôsledky násilia v SR a vo svete

c) napomáhať pri rozširovaní špecifickej pomoci zohľadňujúcej potreby obetí násilia

3.5. OZ Antigona sa zasadzuje za odstraňovanie rodových stereotypov a za boj proti sexizmu.

3.6. OZ Antigona sa zasadzuje za používanie rodovo citlivého jazyka.

3.7. Cieľom OZ Antigona je vytváranie partnerstiev na lokálnej, regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni za účelom efektívnejšieho presadzovania a realizácie aktivít vo vyššie uvedených oblastiach.

3.8. Cieľom OZ Antigona je svojimi aktivitami prispieť k zmene myslenia jednotlivca i spoločnosti, a tým napomôcť k zvýšeniu kvality života žien a mužov, plnému využitiu ich potenciálu a plnohodnotnému prežitiu života ženy a muža.


§4 Členstvo v združení

OZ Antigona je dobrovoľným združením. Združuje ľudí bez ohľadu na národnosť, etnickú  príslušnosť, pohlavie, sexuálnu orientáciu, pôvod, náboženské  vyznanie sociálne alebo iné postavenie.

Členkou alebo členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Podmienkou vzniku členstva je prejavenie záujmu o členstvo, participácia na aktivitách združenia na báze dobrovoľníckej práce a zaplatenie členského príspevku. Členstvo v združení vzniká prijatím člena na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

O prijatí za členku/člena rozhoduje výkonná rada združenia.

Členstvo zaniká vystúpením člena/členky na základe písomného oznámenia, úmrtím členky/člena (resp. dňom zániku právnickej osoby, ktorá je členom združenia) alebo zánikom združenia.

Členstvo môže zaniknúť i vylúčením člena/členky, a to v prípade porušenia stanov alebo v prípade, že člen/členka vyvíja činnosť, ktorá porušuje dobré meno OZ Antigona. O vylúčení člena rozhoduje výkonná rada OZ.

Práva členky/člena:

- podieľať sa na činnosti združenia (podľa dohody s výkonnou radou),

- voliť a byť volená/volený do orgánov združenia

- byť informovaná/ý o činnosti združenia,

- nazerať do dokumentácie združenia (vrátane finančnej),

- využívať vybavenie organizácie (podľa dohody s výkonnou radou),

- zvolať mimoriadne valné zhromaždenie (valné zhromaždenie môže zvolať skupina minimálne piatich členiek alebo členov združenia).

Povinnosti členky/člena:

- rešpektovať a dodržiavať stanovy,

- plniť rozhodnutia orgánov združenia,

- podieľať sa na dobrovoľníckej práci podľa svojich schopností a možností,

- uhrádzať členský príspevok.


§5 Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia

5.1. Valné zhromaždenie:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci členovia a členky združenia. Na valnom zhromaždení členky a členovia uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti združenia a kontrolujú činnosť združenia a jeho orgánov. Výkonná rada ich informuje o činnosti združenia za uplynulé obdobie.

Valné zhromaždenie predovšetkým:

- rozhoduje o základných koncepčných a programových zásadách združenia

- schvaľuje stanovy, zmenu stanov a prijíma prípadné ďalšie vnútroorganizačné predpisy

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení

- volí a odvoláva členky a členov výkonnej rady

- volí a odvoláva kontrolnú komisiu

- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

Valné zhromaždenie zvoláva výkonná  rada podľa potreby, spravidla raz ročne. Výkonná rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 5 členiek/členov.

5.2. Výkonná rada:

Výkonná rada je riadiacim orgánom združenia. Riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené inému orgánu.

Výkonná rada plní  uznesenia valného zhromaždenia a zodpovedá mu za svoju činnosť. Výkonná rada zvoláva a pripravuje rokovanie valného zhromaždenia.

Výkonná rada má  najmenej 2 členky/členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Členovia a členky výkonnej rady volia spomedzi seba prezidenta/tku, viceprezidenta/tku, ktorí/é sú zároveň štatutármi/štatutárkami združenia.

Výkonná rada je uznášania schopná za účasti nadpolovičnej väčšiny jej členiek/členov.

Výkonná rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:

- zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,

- ustanovovať koordinátorku/koordinátora, ktorá/ý je v pracovnom pomere,

- prijímať ďalšie zamestnankyne/zamestnancov do pracovného pomeru

5.3. Štatutárny orgán (prezident/prezidentka, viceprezident/viceprezidentka)

Štatutárnym orgánom zastupujúcim združenie navonok a pri všetkých právnych úkonoch je prezident/prezidentka a jeho zástupca/zástupkyňa viceprezident/ viceprezidentka.

Prezidentka/prezident koná navonok za výkonnú radu. Je oprávnená/ý konať v mene združenia vo všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami vyhradené iným orgánom, zastupuje združenie voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Najmä však:

- zvoláva a riadi zasadnutia výkonnej rady,

- zabezpečuje realizáciu rozhodnutí výkonnej rady.

Viceprezident/viceprezidentka zastupuje prezidenta/prezidentku vo všetkých záležitostiach, a to na základe poverenia prezidenta/prezidentky alebo na základe poverenia výkonnej rady.

5.4. Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

Kontrolná komisia je volená valným zhromaždením.

Funkcia členstva kontrolnej komisie je nezlučiteľná s funkciou členky/člena výkonnej rady.

Kontrolná komisia najmä:

- kontroluje hospodárenie združenia,

- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.


§6 Zásady hospodárenia

Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi SR za účelom dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti združenia.

Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:

- príspevkov, darov a sponzorských príspevkov od právnických i fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

- výnosov zo vzdelávacích a spoločenských akcií, z lotérií

- príjmov z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,

- úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,

- dotácií zo štátneho rozpočtu,

- dedičstva,

- výnosov z majetku združenia,

- členských príspevkov

Výdavkami združenia sú výdavky na podporu cieľov združenia a výdavky na správu združenia.

Združenie môže vydávať periodické  a neperiodické publikácie.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme utvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú  podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so stanovami združenia a právnymi predpismi SR.


§7 Zánik združenia

Združenie zaniká:

a) zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

O zániku združenia musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina členiek/členov združenia.

Ak zaniká združenie rozpustením, výkonná rada ustanoví likvidátora, ak tak neurobilo valné zhromaždenie.

Pri zániku združenia sa najprv vyrovnajú záväzky a pohľadávky združenia. Zvyšný hnuteľný  a nehnuteľný majetok sa použije výlučne na humanitárne alebo charitatívne účely v súlade s pôvodnými cieľmi združenia, prípadne prejde do vlastníctva inej organizácie podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

 

STIAHNUŤ