Deklarácia Antigony o používaní rodovo citlivého jazyka

 

Antigona vyhlasuje, že za každých okolností sa bude snažiť používať (nielen) na tejto stránke rodovo citlivý jazyk, pretože si myslíme, že rodovo citlivý jazyk je jeden zo zásadných spôsobov, ako je možné bojovať s rodovými stereotypmi.


Čo je to rodovo citlivý jazyk?

Je to jazyk zohľadňujúci príslušnosť k rodu. Jeho opakom je rodovo necitlivý jazyk, ktorým sa vyjadrujeme v bežnej komunikácii, ale používajú ho napríklad aj médiá. Rodovo necitlivý jazyk je jedným z najmarkantnejších rodových stereotypov, ktoré pretrvávajú v súčasnej spoločnosti. Najmä používaním tzv. generického maskulína (tvary slov v mužskom rode), javiace sa ako prirodzene dané našej reči, sa žena ako stáva "neviditeľným" pohlavím. Ide napríklad o (ne)používanie tvarov slov v oboch rodoch, podľa kontextu, napr. politik – politička, lekár – lekárka, dobrí športovci – dobré športovkyne ap., ale v realite ešte stále častejšie počujeme označovanie žien mužským tvarom slova. Nepoužívanie rodovo citlivého jazyka úzko súvisí s androcentrizmom ako princípom chápania sveta cez mužskú optiku. Svedčia o tom aj mnohé slová v našom jazyku, ktoré nemajú ženský tvar (napr. hosť, génius), alebo naopak nemajú mužský ekvivalent (napr. sestrička, upratovačka, sekretárka, letuška). Takýto jazyk je jednak odrazom, a zároveň sa stáva aj reprodukovateľom rodových stereotypov v spoločnosti. Používanie rodovo citlivého jazyka je preto jedným z dôležitých nástrojov, a jedným z prvých krokov, pri eliminácii rodových stereotypov i pre dosiahnutie skutočnej rodovej rovnosti.