POSLANIE ANTIGONY

- fungovať v súlade s princípmi a hodnotami humanizmu a občianskej spoločnosti a zasadzovať sa za dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv žien a mužov vo všetkých oblastiach

- aktívne presadzovať myšlienku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

- aktívne upozorňovať na oblasti, kde je pozorovateľná a preukázateľná nerovnosť, osobitne nerovnosť na základe pohlavia a rodu


Naším hlavným poslaním je teda scitlivovanie slovenskej spoločnosti voči rôznym (často neviditeľným) formám diskriminácie, a to najmä na základe pohlavia a rodu, celkovo voči problematike rodovej rovnosti a presadzovanie ľudských práv, osobitne ľudských práv žien. Taktiež upozorňovanie na rôzne formy diskriminácie žien na Slovensku, ktorá sa prejavuje ako problémy žien v rôznych oblastiach - vo verejnej sfére (ako napr. zastúpenie žien vo verejnom živote, zosúlaďovanie pracovného a rodinného života) i privátnej sfére (ako napr. neplatená práca žien, nedostatočná spoločenská prestíž).


Hlavným cieľom OZ Antigona je preto realizácia aktivít zameraných na presadzovanie rovnosti príležitostí žien a mužov, presadzovanie a uplatňovanie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života spoločnosti, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie, predovšetkým na základe pohlavia a rodu, a to všetkými dostupnými prostriedkami (ako napr. disemináciou informácií,  šírením osvety a aktívnym formovaním verejnej mienky, výskumnou činnosťou, preventívnou, vzdelávacou a poradenskou činnosťou). V neposlednom rade aj vytváranie partnerstiev na lokálnej, regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni za účelom efektívnejšieho presadzovania a realizácie týchto aktivít.

 

Zameriavame sa na boj proti:

- rôznym formám diskriminácie, osobitne diskriminácii na základe pohlavia a rodu

- rôznym formám diskriminácie žien na Slovensku

- rodovým stereotypom

- sexizmu

- osobitne násiliu páchanému na ženách (a deťoch)

 

Chceli by sme prispieť k tomu, aby sa tejto problematike venovala väčšia pozornosť a aby sa naša spoločnosť stala citlivejšou voči nerovnosti a diskriminácii na základe pohlavia a rodu. Osobitne preto považujeme za naše poslanie orientovať svoju činnosť na mladých ľudí, u ktorých je zmena postoje lepšie formovateľná a ktorí zároveň budú v budúcnosti vstupovať do verejného života a budú mať možnosť reálne ovplyvňovať dianie smerom k väčšiemu rešpektu voči princípom rodovej rovnosti.


Našou cieľovou skupinou sú:

- mladí ľudia, resp. mládež, u ktorej je predpoklad reálneho zvýšenia kvality života po oboznámení sa s rodovou problematikou

- osobitne dievčatá, ženy, ktoré chceme motivovať, podporovať, propagovať a pomáhať im všetkými dostupnými spôsobmi a prostriedkami


ČO PONÚKAME?

- naše partnerstvo v akomkoľvek kreatívnom, inovatívnom a užitočnom projekte, ktorý bude v súlade s našim poslaním a cieľmi

- formálne alebo neformálne vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, (anti)diskriminácie a pod.

- realizáciu kvantitatívnych alebo kvalitatívnych prieskumov/výskumov súvisiacich s poslaním a cieľmi nášho združenia, resp. s rodovou problematikou

- ale predovšetkým hravý a umiernený prístup k rodovým otázkam i feminizmom (ako takým), nakoľko si uvedomujeme, že radikalizácia tejto témy spôsobuje značné skreslenia a nesprávne závery nielen u laickej verejnosti, a v konečnom dôsledku je pre rodovú problematiku škodlivá